|  Zaloguj się
Tu jesteś   »   Forum   »   Ogólnopolskie   »   Afery i skandale   »   Likwidacja szkoły w Bobolicach
Ważna informacja  
Uwaga. Ta witryna internetowa i forum dyskusyjne zostaną wkrótce zamknięte.


Bardzo prosimy o rozpoczęcie nowych dyskusji na dotychczasowe tematy na stronach swoich miejscowości w serwisie

https://www.istrefa.com.


istrefa.com nie wymaga rejestracji ani logowania,
podobnie jak vcity i alegmina

istrefa.com jest superszybka i bardzo dobrze wyświetla się
także na tabletach i smartfonachUWAGA. MOŻLIWOŚĆ PISANIA I ODPOWIADANIA NA POSTY ZOSTAŁA WYŁĄCZONA. PROSIMY O PRZENIESIENIE SIĘ NA NOWY PORTAL:
www.istrefa.com
wybrać województwo, powiat, gminę i odnaleźć swoją miejscowość

Likwidacja szkoły w Bobolicach
Ostani post 04-02-2013 09:55:42 Magik. 0 Odpowiedzi.
Do druku
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sortuj:
Nie posiadasz uprawnień, aby odpowiedzieć.

Autor Wiadomości Informative
Magik
Magik

--
1 04-02-2013 09:55:42

  Czesław Hoc Poseł na Sejm RP
  KP Prawo i Sprawiedliwość


  Szanowna Pani
  Krystyna Szumilas
  Minister Edukacji Narodowej

  interpelacja poselska
  w sprawie

  - nieracjonalnej, wysoce szkodliwej społecznie i z podejrzeniem naruszenia prawa - likwidacji Zespołu Placówek Specjalnych (tj. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – MOS i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – SOSW) w Bobolicach przez Starostę Koszalińskiego


  Uzasadnienie:

  W dniu 1 maja 2011r. powiat koszaliński utworzył Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (MOS) w Bobolicach.
  W niespełna miesiąc później, tj. 26 maja 2011 r. powiat koszaliński tworzy Zespół Placówek Specjalnych w Bobolicach (z połączenia MOS i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego SOSW).

  Powołując te placówki, Starosta Koszaliński argumentował pilną potrzebą i troską o dzieci i młodzież zagrożonych niedostosowaniem społecznym, by w oparciu o specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną przygotować ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Dowodził też, że ilość miejsc w MOS-ach jest niewystarczająca w porównaniu z potrzebami (w tym w woj. zachodniopomorskim).

  Nawet, jeszcze w lutym 2012 r. w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Starosta Koszaliński chwalił się MOS w Bobolicach jako trafnie przyjęty i skuteczny kierunek działania.

  Pracownicy Ośrodka wówczas stanowili wykwalifikowaną kadrę, która realizowała zadania dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze z zakresu oligofrenopedagogiki. W wyniku poszerzenia działalności Placówki pracownicy zmuszeni byli do uzupełnienia swoich kwalifikacji przez podjęcie studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii i resocjalizacji. Studia były finansowane w dużej części z budżetu Placówki. Przeprowadzono gruntowne remonty pomieszczeń. Stworzono bazę sportowo – rekreacyjną. Wyposażono placówkę w nowoczesny sprzęt. Całkowity koszt realizacji podjętych działań wyniósł ponad 2 680 tys. zł. Wartość środków trwałych wzrosła z 1 103 tys. zł do ponad 3 500 tys. zł.
  Środki na realizację wskazanych działań pochodziły również ze środków pozabudżetowych stanowiących kwotę ponad 1 300 tys. zł. (z tego, ok. 450 tys. zł – z funduszy środków unijnych !).
  I nagle, z dniem 31 sierpnia 2012 r. - rozwiązano MOS! Po niespełna rocznej działalności! Pomimo początkowej b. pozytywnej oceny starosty i pomimo nakładów majątkowych, a także pomimo wykształcenia specjalistycznej kadry pedagogicznej, jak również – wbrew opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Związków Zawodowych NSZZ „Solidarność” i ZNP.

  Natomiast, z dniem 25 stycznia 2013 r. podjęto uchwałę Rady Powiatu Koszalin o likwidacji SOSW (faktycznie z dn. 31 sierpnia 2013 r.) !

  Argumentacja Starosty Koszalińskiego (w skrócie) była następująca:
  1/brak uczniów, słaba rekrutacja.
  Tymczasem, wg wykazu „Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii Centralnego Systemu Kierowania Nieletnich” z lipca 2012 r. (w załączeniu) – oczekujących na miejsca w palcówkach typu MOW i MOS z podziałem na kategorie palcówek (MOW i MOS) jest duże: chłopcy – razem 208 (!), dziewczęta – razem 166 (!).
  2/nadmierne obciążenie finansowe starostwa powiatu koszalińskiego (roczna dopłata starostwa – 869 133,00zł)

  Ta argumentacja wydaje się nadużyciem, albowiem jeszcze w październiku 2012 r. na łamach GK w artykule pt. ”W Sarbinowie ma powstać ośrodek edukacji ekologicznej za 7 milionów”, na który powiat koszaliński ma wyłożyć ok. 3 mln zł, na pytanie pani redaktor skąd pieniądze, starosta koszaliński Roman Szewczyk i wtórujący mu, jego zastępca Andrzej Leśniewicz z pełną swobodą odpowiadają: „Stać nas na taką inwestycję, (…) sytuacja powiatu nie jest zła: - Mamy majątek, m.in. grunty w Bielicach - 50 hektarów i wystąpiliśmy o zmiany w planie na działki pod budownictwo mieszkaniowe, z kolei w Żydowie hiszpańska firma jest zainteresowana inwestowaniem, mamy też obiekt w Mielnie i w Sarbinowie, które dzierżawimy”.

  Zatem, starostwo posiada fundusze. Co więcej, oficjalnie i publicznie chwali się nimi. Ergo – nie może to być powód nagłej likwidacji placówki.

  Nadto należy podkreślić, że zaprzestanie działalności oświatowej w Placówce może skutkować b. poważnymi konsekwencjami finansowymi - zwrotem pozyskanych funduszy unijnych, co dodatkowo obciąży budżet powiatu.
  Ważną informacją jest też fakt, że Starosta Koszaliński pismem z dnia 14 sierpnia 2012 r. wskazał na niecelowość założenia Stowarzyszenia przez grupę nauczycieli, którzy stracili pracę w MOS i zamierzali kontynuować dotychczasową działalność w nowej formule prawnej, co również może dawać asumpt do rozważań o rzeczywiste powody tak usilnych, i jak się wydaje, zupełnie nieracjonalnych działań, prowadzących do nagłej likwidacji, dopiero co utworzonej placówki, w oparciu o mgliste przesłanki.
  Dochodzi jeszcze poważne podejrzenie wywierania presji i nieuprawnionych nacisków przez Starostę Koszalińskiego na ówczesnego Dyrektora SOSW w Bobolicach Tomasza Świderskiego.
  Wg relacji Dyrektora SOSW w Bobolicach Tomasza Świderskiego, Starosta Koszaliński wymuszał na nim zwolnienie głównej księgowej z zajmowanego stanowiska i zatrudnienia osoby przez niego wskazanej (istnieje dowód w postaci nagrania na dyktafonie – w trakcie rozmowy ze Starostą, na którą w trybie pilnym został wezwany Dyrektor SOSW).

  Szanowna Pani Minister

  Zatem, w wyniku błędnych decyzji Starosty w 2012r. straciło pracę 14 pracowników (w tym 10 nauczycieli). Z dniem sierpnia 2013 r. straci pracę pozostałych 39 pracowników (w tym 28 nauczycieli), co w zestawieniu z faktem, iż w powiecie koszalińskim stopa bezrobocia wynosi ok. 27%, stawia te osoby w bardzo trudnej sytuacji życiowej!

  Należy też zauważyć wątek możliwej dyskryminacji ze względu na przynależność związkową zwalnianych pracowników, w pierwszej kolejności w ub. roku, w związku z likwidacją MOS zostali zwolnieni pracownicy należący do Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”, w tym trzech pracowników chronionych. Obecnie też, w Sądzie Rejonowym w Szczecinku - Wydział Pracy toczą się postępowania sądowe dotyczące 6 pracowników, w tym 5 członków Solidarności.

  W kontekście powyższego budzi uzasadnione podejrzenie, że całe nieracjonalne i godzące w interes i majątek publiczny działanie Starosty, może mieć podłoże w czysto osobistych i pozamerytorycznych pobudkach, sprowadzających się do swoistej zemsty na Dyrektorze SOSW, który nie poddał się wyżej opisanej bezpodstawnej presji ze strony Starosty.

  Pytania:

  1/ Czy stosowne służby i ograny MEN-u monitorują i nadzorują proces dydaktyczny, pomoc psychologiczno-pedagogiczną i funkcje opiekuńczo-wychowawcze oraz misję Placówek Szkolno-Wychowawczych i Ośrodków Socjoterapii w poszczególnych województwach i powiatach, a jeśli tak, dlaczego zezwalają w powiecie koszalińskim na działania Starostwa Koszalińskiego, które – w mojej opinii i wielu innych – są nieracjonalne, wysoce szkodliwie społecznie oraz godzące w misję Placówek, a także w godność pracowników i co bardzo ważne, mogące skutkować zmniejszeniem troski o dzieci i młodzież zagrożonych niedostosowaniem społecznym, co w konsekwencji może doprowadzić do niewystarczającego ich przygotowania do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

  2/Czy wobec powyższego, Pani Minister zleci kompleksową kontrolę działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w powiecie koszalińskim, a także zbada w tej Placówce działania Starosty Koszalińskiego w aspekcie uzasadnionych podejrzeń dyskryminacji ze względu na przynależność związkową oraz naruszenia praw związkowych zwalnianych pracowników, należących do Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” (w tym trzech pracowników chronionych), a także niedozwolonych działań Starosty Koszalińskiego wywierania presji na Dyrektorze tejże Placówki?

  3/Czy może Pani Minister spowodować, by Rada Powiatu Koszalińskiego raczyła ustosunkować się do wezwania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Białym Borze Oddziału w Bobolicach zawartego w piśmie z dnia 30 lipca 2012 r.(!) w kwestii usunięcia naruszenia interesu prawnego w wyniku podjęcia uchwały (nr XVII/134/12 z dn. 23 kwietnia 2012r.) w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Specjalnych oraz likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bobolicach?  Nie posiadasz uprawnień, aby odpowiedzieć.

  Poprzedni wątekPoprzedni wątek Następny wątekNastępny wątek